Intézmények
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Borsodsziráki Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhelye:3796 Borsodszirák, Bartók Béla út 48.
Szakmai vezető: Eperjesiné Tomolya Tünde családsegítő
Telefonos elérhetősége: 06-48/342-904
Elektronikus levélcím: csaladsegito70@freemail.hu
A Szolgálat fenntartója:
Borsodszirák Községi Önkormányzat (székhelye: 3796 Borsodszirák, Fő út 35.)
A Szolgálat működési területe:
A Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó Borsodszirák, Damak, Hangács, Hegymeg, Irota, Lak, Nyomár, Tomor települési önkormányzatok közigazgatási területe.
Az intézmény alaptevékenysége:
A Szolgálat ellátási körzetében élők számára a szociális szolgáltatások biztosítása.

 • Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás
 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás

Ellátott jogi képviselő: Dr. Kottman Dezső
Levelezési cím: 1075 Budapest, Madách tér 3-4.
E-mail: obdk@obdk.hu
Honlap: www.obdk.hu
Elérhetőség: Időskorúak Szociális Otthona, Edelény, Árpád út 29.
Edelény: Minden hónap 3. keddjén 17-19 óra

Gyermekjogi képviselő: Lovas János Tibor
E-mail cím: lovasjt@vipmail.hu
Elérhetőség: Miskolci Gyermekvédelmi Központ
Tel.: 46/369-442
Fax: 20/4899-624

Szociális étkeztetés
Igénybe vehető: Borsodszirák községben.
Célja:
Saját lakókörnyezetében napi egyszeri meleg főétkezés biztosítása azoknak a rászorulóknak, akik maguk vagy eltartottjuk számára ezt nem képesek biztosítani más módon koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagyhajléktalanságuk miatt.
A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére a szolgálat vezetőjénél történik.

Házi segítségnyújtás
Igénybevehető: Borsodszirák községben.
Célja:
Az ellátást igénylő megszokott környezetében, segítséggel képes legyen önálló életvitelének fenntartásához.
A biztosított szolgáltatások formái:
Fizikai ellátás

 • Az étkezés biztosítása (a nyersanyag és kész élelem beszerzése, az étel házhoz szállítása, esetleg az étel elkészítése, tálalása), munkanapokon meleg ebéd, hétvégén és ünnepnapokon igény szerint hideg élelemmel történik
 • Segítségnyújtás az ellátott személyi higiénének megőrzésében (kornak, időjárásnak megfelelő, tiszta ruházat biztosítása, valamint a lakókörnyezet rendben tartása, bevásárlás, mosás, takarítás).

Mentális gondozás

 • A már meglévő társas kapcsolatok fenntartása, új kapcsolatok kialakítása
 • Segítő kapcsolatok fenntartása, kialakítása
 • Mentális támogatás: az elszigeteltség tudatának leküzdése, a szorongás enyhítése az időskori depresszió megelőzése illetve felismerése

Egészségügyi ellátás

 • Az orvos előírása alapján alapellátáshoz illetve szakellátáshoz való hozzájutás segítése, az orvos házhoz hívása, gyógyszer felíratása, kiváltása és az orvos utasítása szerinti adagolása
 • Gyógyászati segédeszközök beszerzése, használatának megtanítása
 • Rendszeres életvezetési tanácsadás az ellátott egészséges életmódjának biztosítása érdekében
 • Foglalkoztatás
 • Kulturális programokon való részvétel elősegítése
 • A környezettel való kapcsolattartás elősegítése
 • Intézményi rendezvényeken való részvétel biztosítása
 • Szabadidős tevékenység szervezése esetleges hobbi figyelembevételével

Rendszeressége: Naponta legfeljebb négy óra.
A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére, a Szolgálat vezetőjénél történik.
Feltételei:

 • Megállapodás elfogadása
 • Háziorvos javaslata, igazolása
 • Térítési díj megfizetése

A személyi térítési díj fizetés feltételei
A házi segítségnyújtásért a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendeletben megállapított napi térítési díjat kell fizetni A térítési díjat utólag, a tárgyhót követő hónapban kell kifizetni a lakáson eltöltött idő alapján (amelyet az ellátást igénybe vevő az aláírásával igazol a sorszámozott Gondozási naplóban. A személyi térítési díj megállapításánál, a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. Az ellátásért fizetendő személy térítési díja nem haladhatja meg rendszeres havi jövedelmének 25 %-át. A befizetés havonta, utólag történik tárgyhót követő 10-ig. A térítési díj fizetésére kötelezett:

Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás

A szolgáltatást a következő települések veszik igénybe

 • Borsodszirák Község Önkormányzata
 • Damak Község Önkormányzata
 • Hangács Község Önkormányzata
 • Hegymeg Község Önkormányzata
 • Irota Község Önkormányzata
 • Lak Község Önkormányzata
 • Nyomár Község Önkormányzata
 • Tomor Község Önkormányzata

A családsegítés célja:
A szociális vagy mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára segítségnyújtás, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.
A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei
A családsegítés igénybevétele önkéntes. A segítséget kérő személyesen kérheti az ellátást. Amennyiben a segítségre szoruló egyén/család veszélyeztetettségéről vagy krízishelyzetéről más személy, vagy a jelzőrendszer tagjai tájékoztatják a Családsegítő szolgálatot, a segítő kapcsolat kialakítását az intézmény szakemberei felajánlják az egyén/család részére. A segítségnyújtás elfogadása vagy elutasítása egyaránt alapvető joga a megkeresett egyénnek/családnak.
A Gyermekjóléti szolgáltatás célja
Hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes vagy együttműködési kötelezettség alapján jön létre. Az önkéntes együttműködés során a segítséget kérő személyesen kérheti az ellátást. Amennyiben a segítségre szoruló egyén/család veszélyeztetettségéről vagy krízishelyzetéről más személy, vagy a jelzőrendszer tagjai tájékoztatják a Gyermekjóléti szolgálatot, az intézmény szakemberei felajánlják a segítő kapcsolat kialakítását az egyén/család részére. A segítségnyújtás elfogadása vagy elutasítása egyaránt alapvető joga a megkeresett egyénnek/családnak. A kötelezettség alapján létrejött segítő kapcsolat az illetékes Járási Gyámhivatal intézkedése alapján jön létre.

A Közös Önkormányzathoz tartozó településeken a feladatellátás az alábbi időpontokban történik:

Minden héten kedden:
9.00 – 10.00   DAMAK
Minden héten kedden:
11.00 – 14.00 LAK
Minden héten kedden:
14.00 – 16.00  HEGYMEG, TOMOR
Minden héten csütörtökön:
13.00 – 16.00  HANGÁCS, NYOMÁR

Család-  és Gyermekjóléti Szolgálat Borsodszirák:

Hétfő:              8.00-16.00
Kedd:              ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
Szerda:            8.00-17.00
Csütörtök:       ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
Péntek:            ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS


Tóth Attila polgármester
KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK

 

 

© 2001 - 2022 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.